Steg för steg mot mer energisnåla fönster

Energieffektiviseringen av olika produkter har blivit allt viktigare i takt med att medvetenheten om klimatförändringarna ökat världen över och intresset bara växer.

2023

Swedac drar tillbaka certifieringsordningen av energimärkning av fönster baserat på att märkningsordningen strider mot EU: s byggproduktförordning. EQ Fönster ändrar fokus från att vara ett energimärkningssystem till en informationsplattform för energieffektivisering av fönster.

2019

10 st godkända medlemmar som erbjuder energieffektiva produkter på svenska marknaden

2014

Ackrediteringsorganet Swedac antar nya riktlinjer för energimärkning. Tillverkare som önskar få sina fönster energimärkta kan ansöka om detta hos ett testinstitut som har blivit ackrediterat för energimärkning av fönster som ska säljas på den svenska marknaden.

2010

Efterfrågan på energieffektiva fönster från köpare och distributörer ökar stadigt.

2009

Intresseorganisationen EQ Fönster bildas och driver den frivilliga märkningen vidare utan Energimyndighetens medverkan. Den nya styrelsen beslutar att energimärkningen ska ske enligt en särskild metod och enbart beviljas av ackrediterade och av EU godkända testinstitut. Denna process tog lång tid och energimärkningen var vilande fram till 2012.

2006

Frivillig energimärkning av fönster införs i Sverige på initiativ av Energimyndigheten. Syftet är att konsumenter ska välja energieffektivare fönster och att Sverige därigenom ska spara energi och minska koldioxidutsläppen.

2000

Åtta länder deltar i ett EU-projekt i syfte att införa en frivillig energimärkning i Europa. Tanken är inte ny – frivillig energimärkning av fönster startades i USA redan 1985 och hade därefter införts med stor framgång i ett flertal länder.