Information till EQ Fönster medlemmar och andra intressenter

EQ Fönster Energimärkning – av Swedac accepterad kravspecifikation (regler för certifiering) daterad 20130121

Denna certifieringsordning upphör att gälla 30 november 2023

Bakgrund

EQ Fönster har i två års tid ansökt om acceptans av reviderad ordning (EQ certifieringsregler V1 2023-1) för att möjliggöra för fönstertillverkare att upprätta intyg om egenskaper som omfattas av (EU) 305/2011 CPR Byggproduktförordningen. Egenskapsredovisningen är avvikande mot CPR´n vad gäller utformning, innehåll och klassificering, dock baserade på de väsentliga egenskaperna i de harmoniserade standarderna.

Swedacs bedömning

Swedac kan inte acceptera (EQ certifieringsregler V1 2023-1) då denna strider mot vad som anges i (EU) 305/2011 CPR Artikel 8 punkt 3.

Förklaring

Detta innebär att EQ Fönster energimärkning upphör då det idag inte får finnas annan märkning än CE-märkning som beskriver produktens prestanda.

Vad händer nu?

Medlemmar med certifiering kommer att ta mot ett skriftligt återkallelsebesked från Certifikats utfärdare Rise Research Institutes of Sweden AB.

Medlemmar skall senast 20231231

  • Avslutat all EQ energimärkning av fysiska produkter
  • Upphöra med all marknadsföring om EQ energimärkta produkter
  • Meddela att ovanstående är genomfört på info@energifonster.se

EQ Fönster fortsatt verksamhet

Det är enbart EQ Fönster energimärkning som upphör och föreningen fortsätter att drivas vidare.

Medlemmar bör fortsatt behålla länkar och hänvisningar till EQ Fönsters hemsida med tillgänglig god information.

Styrelsen i EQ Fönster kommer fram till nästa årsstämma april 2024 arbeta fram ett förslag på ny ordning. Föreningens ambition och mål är lika som för 10 år tidigare, att underlätta för våra konsumenter i valet av energieffektiva Dörrar & Fönster anpassade till aktuella byggregler och våra behov i Sverige.